Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:14

New American Standard Version
Philippians 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do all things without grumbling or disputing;
NA26 – πάντα ποιεῖτε (5720) χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν,
WH – παντα ποιειτε (5720) χωρις γογγυσμων και διαλογισμων
PES – ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile