Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:10

New American Standard Version
Philippians 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that at the name of Jesus of those who are in heaven and on earth and under the earth,
NA26 – ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ (5661) ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,
WH – ινα εν τω ονοματι ιησου παν γονυ καμψη (5661) επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων
PES – ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܪܽܘܟ݂ ܬ݁ܶܟ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile