Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 1:9

New American Standard Version
Philippians 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment,
NA26 – καὶ τοῦτο προσεύχομαι, (5736) ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ (5725) ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,
WH – και τουτο προσευχομαι (5736) ινα η αγαπη υμων ετι μαλλον και μαλλον περισσευη (5725) εν επιγνωσει και παση αισθησει
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܣܽܘܟ݁ܳܠ ܕ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile