Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:2

New American Standard Version
Philemon 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to Apphia our sister, and to Archippus our fellow soldier, and to the church in your house:
NA26 – καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·
WH – και απφια τη αδελφη και αρχιππω τω συστρατιωτη ημων και τη κατ οικον σου εκκλησια
PES – ܘܠܰܐܦ݁ܝܰܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܰܢ ܘܠܰܐܪܟ݂ܺܝܦ݁ܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܰܢ ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile