Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:11

New American Standard Version
Philemon 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who formerly was useless to you, but now is useful both to you and to me.
NA26 – τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,
WH – τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε [ | [και] ] σοι και εμοι ευχρηστον
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܰܫܚܽܘ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ݂ ܚܳܫܰܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile