Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:27

New American Standard Version
Matthew 9:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As Jesus went on from there, two blind men followed Him, crying out, ""Have mercy on us, Son of David!"
NA26 – Καὶ παράγοντι (5723) ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν (5656) αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες (5723) καὶ λέγοντες, (5723) Ἐλέησον (5657) ἡμᾶς, υἱὸς Δαυίδ.
WH – και παραγοντι (5723) εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν (5656) [ | [αυτω] ] δυο τυφλοι κραζοντες (5723) και λεγοντες (5723) ελεησον (5657) ημας [ υιε | υιος ] δαυιδ
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܣܡܰܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile