Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:24

New American Standard Version
Matthew 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He said, ""Leave; for the girl has not died, but is asleep." And they {began} laughing at Him.
NA26 – ἔλεγεν, (5707) Ἀναχωρεῖτε, (5720) οὐ γὰρ ἀπέθανεν (5627) τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. (5719) καὶ κατεγέλων (5707) αὐτοῦ.
WH – ελεγεν (5707) αναχωρειτε (5720) ου γαρ απεθανεν (5627) το κορασιον αλλα καθευδει (5719) και κατεγελων (5707) αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile