Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:12

New American Standard Version
Matthew 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Jesus heard {this,} He said, ""{It is} not those who are healthy who need a physician, but those who are sick.
NA26 – δὲ ἀκούσας (5660) εἶπεν, (5627) Οὐ χρείαν ἔχουσιν (5719) οἱ ἰσχύοντες (5723) ἰατροῦ ἀλλ οἱ κακῶς ἔχοντες. (5723)
WH – ο δε ακουσας (5660) ειπεν (5627) ου χρειαν εχουσιν (5719) οι ισχυοντες (5723) ιατρου [ αλλα | αλλ ] οι κακως εχοντες (5723)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠܺܝܡܶܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile