Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:4

New American Standard Version
Matthew 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus *said to him, ""See that you tell no one; but go, show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded, as a testimony to them."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ὅρα (5720) μηδενὶ εἴπῃς, (5632) ἀλλὰ ὕπαγε (5720) σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον (5628) τὸ δῶρον προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους ορα (5720) μηδενι ειπης (5632) αλλα υπαγε (5720) σεαυτον δειξον (5657) τω ιερει και προσενεγκον (5628) το δωρον ο προσεταξεν (5656) μωυσης εις μαρτυριον αυτοις
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile