Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:3

New American Standard Version
Matthew 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus stretched out His hand and touched him, saying, ""I am willing; be cleansed." And immediately his leprosy was cleansed.
NA26 – καὶ ἐκτείνας (5660) τὴν χεῖρα ἥψατο (5662) αὐτοῦ λέγων, (5723) Θέλω, (5719) καθαρίσθητι· (5682) καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη (5681) αὐτοῦ λέπρα.
WH – και εκτεινας (5660) την χειρα ηψατο (5662) αυτου λεγων (5723) θελω (5719) καθαρισθητι (5682) και ευθεως εκαθαρισθη (5681) αυτου η λεπρα
PES – ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܓ݁ܰܪܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile