Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:20

New American Standard Version
Matthew 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""The foxes have holes and the birds of the air {have} nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν (5719) καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει (5719) ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. (5725)
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν (5719) και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει (5719) που την κεφαλην κλινη (5725)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܥܠܶܐ ܢܶܩܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠ݈ܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܪܺܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile