Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:12

New American Standard Version
Matthew 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but the sons of the kingdom will be cast out into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth."
NA26 – οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται (5701) εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – οι δε υιοι της βασιλειας εκβληθησονται (5701) εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܒ݁ܢܶܝܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile