Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:27

New American Standard Version
Matthew 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and it fell--and great was its fall."
NA26 – καὶ κατέβη (5627) βροχὴ καὶ ἦλθον (5627) οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν (5656) οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν (5656) τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, (5627) καὶ ἦν (5713) πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
WH – και κατεβη (5627) η βροχη και [ | ] οι ποταμοι και επνευσαν (5656) οι ανεμοι και προσεκοψαν (5656) τη οικια εκεινη και επεσεν (5627) και ην (5707) η πτωσις αυτης μεγαλη
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܺܝܘ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile