Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:26

New American Standard Version
Matthew 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Everyone who hears these words of Mine and does not act on them, will be like a foolish man who built his house on the sand.
NA26 – καὶ πᾶς ἀκούων (5723) μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν (5723) αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται (5701) ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν (5656) αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον.
WH – και πας ο ακουων (5723) μου τους λογους τουτους και μη ποιων (5723) αυτους ομοιωθησεται (5701) ανδρι μωρω οστις ωκοδομησεν (5656) αυτου την οικιαν επι την αμμον
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile