Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:2

New American Standard Version
Matthew 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For in the way you judge, you will be judged; and by your standard of measure, it will be measured to you.
NA26 – ἐν γὰρ κρίματι κρίνετε (5719) κριθήσεσθε, (5701) καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε (5719) μετρηθήσεται (5701) ὑμῖν.
WH – εν ω γαρ κριματι κρινετε (5719) κριθησεσθε (5701) και εν ω μετρω μετρειτε (5719) μετρηθησεται (5701) υμιν
PES – ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܘܒ݂ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile