Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:17

New American Standard Version
Matthew 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit.
NA26 – οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, (5719) τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· (5719)
WH – ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει (5719) το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει (5719)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile