Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:22

New American Standard Version
Matthew 6:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light.
NA26 – λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν (5748) ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν (5753) ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· (5704)
WH – ο λυχνος του σωματος εστιν (5719) ο οφθαλμος εαν ουν η (5725) ο οφθαλμος σου απλους ολον το σωμα σου φωτεινον εσται (5695)
PES – ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܗܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile