Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:1

New American Standard Version
Matthew 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them; otherwise you have no reward with your Father who is in heaven.
NA26 – Προσέχετε (5720) δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν (5721) ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι (5683) αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε (5719) παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
WH – προσεχετε (5720) [δε] την δικαιοσυνην υμων μη ποιειν (5721) εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι (5683) αυτοις ει δε [ μηγε | μη γε ] μισθον ουκ εχετε (5719) παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις
PES – ܚܽܘܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܙܶܕ݂ܩܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܗ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile