Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:46,47

New American Standard Version
Matthew 5:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same?
NA26 – ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε (5661) τοὺς ἀγαπῶντας (5723) ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; (5719) οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; (5719)
WH – εαν γαρ αγαπησητε (5661) τους αγαπωντας (5723) υμας τινα μισθον εχετε (5719) ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν (5719)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 5:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If you greet only your brothers, what more are you doing {than others?} Do not even the Gentiles do the same?
NA26 – καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε (5667) τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; (5719) οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; (5719)
WH – και εαν ασπασησθε (5667) τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε (5719) ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν (5719)
PES – ܘܶܐܢ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܳܢܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile