Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:40

New American Standard Version
Matthew 5:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also.
NA26 – καὶ τῷ θέλοντί (5723) σοι κριθῆναι (5683) καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, (5629) ἄφες (5628) αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
WH – και τω θελοντι (5723) σοι κριθηναι (5683) και τον χιτωνα σου λαβειν (5629) αφες (5628) αυτω και το ιματιον
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile