Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:22

New American Standard Version
Matthew 5:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever says to his brother, 'You good-for-nothing,' shall be guilty before the supreme court; and whoever says, 'You fool,' shall be guilty {enough to go} into the fiery hell.
NA26 – ἐγὼ δὲ λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι πᾶς ὀργιζόμενος (5746) τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται (5704) τῇ κρίσει· ὃς δ ἂν εἴπῃ (5632) τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἔνοχος ἔσται (5704) (5704) τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ ἂν εἴπῃ, (5632) Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
WH – εγω δε λεγω (5719) υμιν οτι πας ο οργιζομενος (5746) τω αδελφω αυτου ενοχος εσται (5695) τη κρισει ος δ αν ειπη (5632) τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται (5695) τω συνεδριω ος δ αν ειπη (5632) μωρε ενοχος εσται (5695) εις την γεενναν του πυρος
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܰܙ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܺܝܩܺܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܪܰܩܰܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile