Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:16

New American Standard Version
Matthew 5:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Let your light shine before men in such a way that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.
NA26 – οὕτως λαμψάτω (5657) τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν (5632) ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
WH – ουτως λαμψατω (5657) το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν (5632) υμων τα καλα εργα και δοξασωσιν (5661) τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܢܽܘܗܪܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile