Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:14

New American Standard Version
Matthew 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden;
NA26 – Ὑμεῖς ἐστε (5748) τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται (5736) πόλις κρυβῆναι (5650) ἐπάνω ὄρους κειμένη· (5740)
WH – υμεις εστε (5719) το φως του κοσμου ου δυναται (5736) πολις κρυβηναι (5650) επανω ορους κειμενη (5740)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܫܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile