Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:2

New American Standard Version
Matthew 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after He had fasted forty days and forty nights, He then became hungry.
NA26 – καὶ νηστεύσας (5660) ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν. (5656)
WH – και νηστευσας (5660) ημερας τεσσερακοντα και νυκτας τεσσερακοντα υστερον επεινασεν (5656)
PES – ܘܨܳܡ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile