Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:11

New American Standard Version
Matthew 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the devil *left Him; and behold, angels came and {began} to minister to Him.
NA26 – Τότε ἀφίησιν (5719) αὐτὸν διάβολος, καὶ ἰδοὺ (5628) ἄγγελοι προσῆλθον (5656) καὶ διηκόνουν (5707) αὐτῷ.
WH – τοτε αφιησιν (5719) αυτον ο διαβολος και ιδου (5640) αγγελοι προσηλθον (5627) και διηκονουν (5707) αυτω
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile