Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:13

New American Standard Version
Matthew 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus *arrived from Galilee at the Jordan {coming} to John, to be baptized by him.
NA26 – Τότε παραγίνεται (5736) Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι (5683) ὑπ αὐτοῦ.
WH – τοτε παραγινεται (5736) ο ιησους απο της γαλιλαιας επι τον ιορδανην προς τον ιωαννην του βαπτισθηναι (5683) υπ αυτου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܢܶܥܡܰܕ݂ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile