Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:10

New American Standard Version
Matthew 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The axe is already laid at the root of the trees; therefore every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
NA26 – ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· (5736) πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν (5723) καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται (5743) καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (5743)
WH – ηδη δε η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται (5736) παν ουν δενδρον μη ποιουν (5723) καρπον καλον εκκοπτεται (5743) και εις πυρ βαλλεται (5743)
PES – ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile