Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:1

New American Standard Version
Matthew 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in those days John the Baptist *came, preaching in the wilderness of Judea, saying,
NA26 – Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται (5736) Ἰωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων (5723) ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
WH – εν δε ταις ημεραις εκειναις παραγινεται (5736) ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων (5723) εν τη ερημω της ιουδαιας
PES – ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile