Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:8

New American Standard Version
Matthew 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he sent them to Bethlehem and said, ""Go and search carefully for the Child; and when you have found {Him,} report to me, so that I too may come and worship Him."
NA26 – καὶ πέμψας (5660) αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν, (5627) Πορευθέντες (5679) ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε (5632) ἀπαγγείλατέ (5657) μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν (5631) προσκυνήσω (5661) αὐτῷ.
WH – και πεμψας (5660) αυτους εις βηθλεεμ ειπεν (5627) πορευθεντες (5679) εξετασατε (5657) ακριβως περι του παιδιου επαν δε ευρητε (5632) απαγγειλατε (5657) μοι οπως καγω ελθων (5631) προσκυνησω (5661) αυτω
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܥܰܩܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܚܦ݂ܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܬ݁ܰܘ ܚܰܘܰܐܘܽܢܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile