Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:64

New American Standard Version
Matthew 27:64
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore, give orders for the grave to be made secure until the third day, otherwise His disciples may come and steal Him away and say to the people, 'He has risen from the dead,' and the last deception will be worse than the first."
NA26 – κέλευσον (5657) οὖν ἀσφαλισθῆναι (5683) τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες (5631) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν (5661) αὐτὸν καὶ εἴπωσιν (5632) τῷ λαῷ, Ἠγέρθη (5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται (5704) ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
WH – κελευσον (5657) ουν ασφαλισθηναι (5683) τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες (5631) οι μαθηται [ | αυτου ] κλεψωσιν (5661) αυτον και ειπωσιν (5632) τω λαω ηγερθη (5681) απο των νεκρων και εσται (5695) η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης
PES – ܦ݁ܩܽܘܕ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܙܕ݁ܰܗܪܺܝܢ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܡ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile