Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:58

New American Standard Version
Matthew 27:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given {to him.}
NA26 – οὗτος προσελθὼν (5631) τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο (5668) τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε Πιλᾶτος ἐκέλευσεν (5656) ἀποδοθῆναι. (5683)
WH – ουτος προσελθων (5631) τω πιλατω ητησατο (5668) το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν (5656) αποδοθηναι (5683)
PES – ܗܳܢܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܫܐܶܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile