Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:52

New American Standard Version
Matthew 27:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised;
NA26 – καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν (5681) καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων (5772) ἁγίων ἠγέρθησαν, (5681)
WH – και τα μνημεια ανεωχθησαν (5681) και πολλα σωματα των κεκοιμημενων (5772) αγιων ηγερθησαν (5681)
PES – ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚܘ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܫܟ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܩܳܡܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile