Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:46

New American Standard Version
Matthew 27:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – About the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, "", , ?" that is, "" God, God, ?"
NA26 – περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, (5723) Ηλι ηλι λεμα σαβαχθανι; τοῦτ ἔστιν, (5748) Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; (5627)
WH – περι δε την ενατην ωραν [ εβοησεν (5656) | ανεβοησεν (5656) ] ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων (5723) [ ελωι ελωι | ηλι ηλι ] [ λεμα | λεμα ] [ σαβαχθανει | σαβαχθανι ] τουτ εστιν (5719) θεε μου θεε μου ινα τι με εγκατελιπες (5627)
PES – ܘܠܰܐܦ݁ܰܝ ܬ݁ܫܰܥ ܫܳܥܺܝܢ ܩܥܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܠ ܐܺܝܠ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile