Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:41

New American Standard Version
Matthew 27:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way the chief priests also, along with the scribes and elders, were mocking {Him} and saying,
NA26 – ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες (5723) μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον, (5707)
WH – ομοιως [ [και] | και ] οι αρχιερεις εμπαιζοντες (5723) μετα των γραμματεων και πρεσβυτερων ελεγον (5707)
PES – ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile