Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:34

New American Standard Version
Matthew 27:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they gave Him wine to drink mixed with gall; and after tasting {it,} He was unwilling to drink.
NA26 – ἔδωκαν (5656) αὐτῷ πιεῖν (5629) οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον· (5772) καὶ γευσάμενος (5666) οὐκ ἠθέλησεν (5656) πιεῖν. (5629)
WH – εδωκαν (5656) αυτω πιειν (5629) οινον μετα χολης μεμιγμενον (5772) και γευσαμενος (5666) ουκ ηθελησεν (5656) πιειν (5629)
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܚܰܠܳܐ ܕ݁ܰܚܠܺܝܛ ܒ݁ܰܡܪܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܛܥܶܡ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile