Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:29

New American Standard Version
Matthew 27:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after twisting together a crown of thorns, they put it on His head, and a reed in His right hand; and they knelt down before Him and mocked Him, saying, ""Hail, King of the Jews!"
NA26 – καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν (5656) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες (5660) ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες, (5723) Χαῖρε, (5720) βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων,
WH – και πλεξαντες (5660) στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν (5656) επι της κεφαλης αυτου και καλαμον εν τη δεξια αυτου και γονυπετησαντες (5660) εμπροσθεν αυτου ενεπαιξαν (5656) αυτω λεγοντες (5723) χαιρε (5720) βασιλευ των ιουδαιων
PES – ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܠܘ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܥܰܘܙܢܳܝܶܐ ܘܣܳܡܘ ܒ݁ܪܺܫܶܗ ܘܩܰܢܝܳܐ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܒ݂ܪܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܠܳܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile