Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:24

New American Standard Version
Matthew 27:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Pilate saw that he was accomplishing nothing, but rather that a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd, saying, ""I am innocent of this Man's blood; see {to that} yourselves."
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ (5719) ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, (5736) λαβὼν (5631) ὕδωρ ἀπενίψατο (5668) τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, (5723) Ἀθῷός εἰμι (5748) ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε. (5695)
WH – ιδων (5631) δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει (5719) αλλα μαλλον θορυβος γινεται (5736) λαβων (5631) υδωρ απενιψατο (5668) τας χειρας [ κατεναντι | απεναντι ] του οχλου λεγων (5723) αθωος ειμι (5719) απο του αιματος τουτου υμεις οψεσθε (5695)
PES – ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܪܰܘܒ݁ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܩܰܠ ܡܰܝܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܥܺܝܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܚܰܣܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile