Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:22

New American Standard Version
Matthew 27:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate *said to them, ""Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all *said, ""Crucify Him!"
NA26 – λέγει (5719) αὐτοῖς Πιλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω (5692) Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον (5746) Χριστόν; λέγουσιν (5719) πάντες, Σταυρωθήτω. (5682)
WH – λεγει (5719) αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω (5661) ιησουν τον λεγομενον (5746) χριστον λεγουσιν (5719) παντες σταυρωθητω (5682)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile