Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:14

New American Standard Version
Matthew 27:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He did not answer him with regard to even a {single} charge, so the governor was quite amazed.
NA26 – καὶ οὐκ ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν (5721) τὸν ἡγεμόνα λίαν.
WH – και ουκ απεκριθη (5662) αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν (5721) τον ηγεμονα λιαν
PES – ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile