Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:71

New American Standard Version
Matthew 26:71
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had gone out to the gateway, another {servant-girl} saw him and *said to those who were there, ""This man was with Jesus of Nazareth."
NA26 – ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν (5627) αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει (5719) τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν (5713) μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.
WH – εξελθοντα (5631) δε εις τον πυλωνα ειδεν (5627) αυτον αλλη και λεγει (5719) τοις εκει ουτος ην (5707) μετα ιησου του ναζωραιου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܠܣܶܦ݁ܳܐ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile