Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:35

New American Standard Version
Matthew 26:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter *said to Him, ""Even if I have to die with You, I will not deny You." All the disciples said the same thing too.
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ (5902) με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, (5629) οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. (5695) ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. (5627)
WH – λεγει (5719) αυτω ο πετρος καν δεη (5725) με συν σοι αποθανειν (5629) ου μη σε απαρνησομαι (5695) ομοιως και παντες οι μαθηται ειπαν (5627)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile