Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:33

New American Standard Version
Matthew 26:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said to Him, ""{Even} though all may fall away because of You, I will never fall away."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Πέτρος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται (5701) ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. (5701)
WH – αποκριθεις (5679) δε ο πετρος ειπεν (5627) αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται (5701) εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι (5701)
PES – ܥܢܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܢܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile