Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:28

New American Standard Version
Matthew 26:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins.
NA26 – τοῦτο γάρ ἐστιν (5748) τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον (5746) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
WH – τουτο γαρ εστιν (5719) το αιμα μου της διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενον (5746) εις αφεσιν αμαρτιων
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܡܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile