Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:8

New American Standard Version
Matthew 25:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The foolish said to the prudent, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'
NA26 – αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν, (5627) Δότε (5628) ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. (5743)
WH – αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπαν (5627) δοτε (5628) ημιν εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται (5743)
PES – ܐܳܡܪܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܚܰܟ݁ܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܗܰܒ݂ܶܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܶܫܚܟ݂ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܐ ܕ݁ܥܶܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile