Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:41

New American Standard Version
Matthew 25:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then He will also say to those on His left, 'Depart from Me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels;
NA26 – Τότε ἐρεῖ (5692) καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε (5737) ἀπ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι (5772) εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον (5772) τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ·
WH – τοτε ερει (5692) και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε (5737) απ εμου [ | [οι] ] κατηραμενοι (5772) εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον (5772) τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܙܶܠܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܠܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile