Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:39

New American Standard Version
Matthew 25:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'When did we see You sick, or in prison, and come to You?'
NA26 – πότε δέ σε εἴδομεν (5627) ἀσθενοῦντα (5723) ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν (5627) πρός σε;
WH – ποτε δε σε ειδομεν (5627) ασθενουντα (5723) η εν φυλακη και ηλθομεν (5627) προς σε
PES – ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܚܙܰܝܢܳܟ݂ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile