Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:37

New American Standard Version
Matthew 25:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then the righteous will answer Him, 'Lord, when did we see You hungry, and feed You, or thirsty, and give You {something} to drink?
NA26 – τότε ἀποκριθήσονται (5700) αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, (5723) Κύριε, πότε σε εἴδομεν (5627) πεινῶντα (5723) καὶ ἐθρέψαμεν, (5656) διψῶντα (5723) καὶ ἐποτίσαμεν; (5656)
WH – τοτε αποκριθησονται (5700) αυτω οι δικαιοι λεγοντες (5723) κυριε ποτε σε [ | ] πεινωντα (5723) και εθρεψαμεν (5656) η διψωντα (5723) και εποτισαμεν (5656)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܚܙܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܬ݂ܰܪܣܺܝܢܳܟ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܰܨܗܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܰܐܫܩܺܝܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile