Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:24,26

New American Standard Version
Matthew 25:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the one also who had received the one talent came up and said, 'Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no {seed.}
NA26 – προσελθὼν (5631) δὲ καὶ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς (5761) εἶπεν, (5627) Κύριε, ἔγνων (5627) σε ὅτι σκληρὸς εἶ (5748) ἄνθρωπος, θερίζων (5723) ὅπου οὐκ ἔσπειρας (5656) καὶ συνάγων (5723) ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· (5656)
WH – προσελθων (5631) δε και ο το εν ταλαντον ειληφως (5756) ειπεν (5627) κυριε εγνων (5627) σε οτι σκληρος ει (5719) ανθρωπος θεριζων (5723) οπου ουκ εσπειρας (5656) και συναγων (5723) οθεν ου διεσκορπισας (5656)
PES – ܩܪܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܫܝܳܐ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 25:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But his master answered and said to him, 'You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no {seed.}
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις (5715) ὅτι θερίζω (5719) ὅπου οὐκ ἔσπειρα (5656) καὶ συνάγω (5719) ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; (5656)
WH – αποκριθεις (5679) δε ο κυριος αυτου ειπεν (5627) αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις (5714) οτι θεριζω (5719) οπου ουκ εσπειρα (5656) και συναγω (5719) οθεν ου διεσκορπισα (5656)
PES – ܥܢܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒ݂ܰܢܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܕ݁ܚܳܨܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܶܪܥܶܬ݂ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile