Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:18

New American Standard Version
Matthew 25:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But he who received the one {talent} went away, and dug {a hole} in the ground and hid his master's money.
NA26 – δὲ τὸ ἓν λαβὼν (5631) ἀπελθὼν (5631) ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν (5656) τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
WH – ο δε το εν λαβων (5631) απελθων (5631) ωρυξεν (5656) γην και εκρυψεν (5656) το αργυριον του κυριου αυτου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܐܶܙܰܠ ܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܛܰܫܺܝ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܀
Lexical Parser: