Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:50

New American Standard Version
Matthew 24:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the master of that slave will come on a day when he does not expect {him} and at an hour which he does not know,
NA26 – ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ (5719) καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, (5719)
WH – ηξει (5692) ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα (5719) και εν ωρα η ου γινωσκει (5719)
PES – ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܰܪ ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile